herb.png
                 
Opcje zaawansowane
newsletter.png
baner (306×69)
Ankieta-baner.jpg
katalog firm 2.jpg
oznaczenia-unijne.png
grafika
Powiązane załączniki:
Ogłoszenie
Czwartek, 20.09.2018

Ogłoszenie

o przystąpieniu do sporządzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy. 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1073 z późn. zm.) Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia o podjęciu przez Radę m.st. Warszawy uchwały nr LXVII/1854/2018 z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. Studium.

Wnioski należy składać na piśmie w Biurze Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy w kancelarii, pokój 27 (parter) ul. Marszałkowska 77/79, 00-683 Warszawa - z zaznaczeniem "Wniosek do Studium"- lub przesłać na podany wyżej adres, w terminie do dnia 9 stycznia 2019 r. 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Jako wniesione na piśmie uznaje się również wnioski wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 570 z późn. zm.):
1. opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2. opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

Jednocześnie stosownie do art. 39 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 46 pkt 1 i art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) Prezydent m.st. Warszawy zawiadamia o przystapieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do ww. Studium oraz informuję, że wnioski mogą być składane w formach przewidzianych w art. 40 wyżej cytowanej ustawy.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się