ࡱ> aʮbjbj*AbAbW5 nn8J| L!!!!!"""ikkkkkk$V^"""""!!@'('('("!!i'("i'('(a!0`$UFUV0$^aa""'("""""'(""""""""""""""""nV :GP-OR.0050.825.2019 ZARZDZENIE NR 825/2019 PREZYDENTA MIASTA STOAECZNEGO WARSZAWY z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie konsultacji spoBecznych z mieszkaDcami m.st. Warszawy w formie bud|etu obywatelskiego Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2, art. 33 ust. 1 w zwizku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzdzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz 48 uchwaBy NrXI/218/2019 Rady Miasta StoBecznego z dnia 11 kwietnia 2019 roku w sprawie konsultacji spoBecznych z mieszkaDcami m.st. Warszawy w formie bud|etu obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r. poz. 4814) zarzdza si, co nastpuje: 1. Centrum Komunikacji SpoBecznej Urzdu m.st. Warszawy jest podmiotem koordynujcym, o ktrym mowa w 2 pkt 1 uchwaBy nr XI/218/2019 Rady m.st. Warszawy z dnia 11 kwietnia 2019 r. w sprawie konsultacji spoBecznych z mieszkaDcami m.st. Warszawy w formie bud|etu obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2019 r., poz. 4814), zwanej dalej uchwaB . 2. 1. W dzielnicy, biurze Urzdu m.st. Warszawy i jednostce organizacyjnej, o ktrej mowa 5 ust. 2 pkt 2 uchwaBy wyznacza si koordynatora ds. bud|etu obywatelskiego, zwanego dalej koordynatorem . 2. Koordynatora wyznacza spo[rd podlegBych pracownikw odpowiednio: burmistrz dzielnicy m.st. Warszawy, dyrektor biura Urzdu m.st. Warszawy oraz kierownik jednostki organizacyjnej m.st. Warszawy wymienionej w 5 ust. 2 pkt 2 uchwaBy, o czym informuje pisemnie dyrektora podmiotu koordynujcego. 3. Je|eli zachodzi potrzeba wyznaczenia koordynatora w innej jednostce ni| wymienionej w ust. 1, koordynatora wyznacza kierownik tej jednostki, na wniosek dyrektora podmiotu koordynujcego. 4. Do zadaD koordynatora nale|y w szczeglno[ci: planowanie, organizacja i realizacja prac zwizanych z przeprowadzaniem bud|etu obywatelskiego; kontakt z mieszkaDcami w sprawach zwizanych z przeprowadzaniem bud|etu obywatelskiego; obsBuga ESOG, w tym wprowadzanie informacji o stanie realizacji projektw. 5. Koordynator wykonuje swoje zadania w zakresie dotyczcym odpowiednio dzielnicy, biura lub jednostki organizacyjnej m.st. Warszawy, zgodnie z wytycznymi podmiotu koordynujcego. 6. Osoba wyznaczona jako koordynator wykonuje swoje zadania do czasu wyznaczenia nastpcy lub ustania stosunku pracy. 3. 1. W dniu rozpoczcia zgBaszania projektw w ka|dej dzielnicy oraz na poziomie oglnomiejskim organizowane s spotkania otwarcia z mieszkaDcami m.st. Warszawy, w trakcie ktrych: wyja[nia si kompetencje dzielnic oraz m.st. Warszawy; omawia si plany inwestycyjne dzielnic na najbli|sze lata, w przypadku spotkaD na poziomie dzielnicowym; omawia si zasady przeprowadzania bud|etu obywatelskiego; informuje si o innych ni| bud|et obywatelski metodach realizacji zadaD istotnych dla mieszkaDcw. 2. Spotkania otwarcia odbywajce si na poziomie: dzielnicowym organizuje koordynator w ka|dej dzielnicy zgodnie z wytycznymi podmiotu koordynujcego; oglnomiejskim organizuje podmiot koordynujcy we wspBpracy z koordynatorami z biur i jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy wymienionych w 5 ust. 2 pkt 2 uchwaBy. 4. 1. W trakcie etapu zgBaszania projektw udziela si mieszkaDcom m.st. Warszawy wsparcia w formie dy|urw konsultacyjnych, maratonw pisania projektw, warsztatw lub innych form wsparcia, podczas ktrych obecni s pracownicy wyznaczeni odpowiednio przez burmistrza dzielnicy, dyrektora biura lub kierownika jednostki organizacyjnej m.st. Warszawy. 2. Wsparcie w formach, o ktrych mowa w ust. 1 organizuje: na poziomie dzielnicowym koordynator zgodnie z wytycznymi podmiotu koordynujcego; na poziomie oglnomiejskim podmiot koordynujcy i koordynatorzy z biur lub jednostek zgodnie z wytycznymi podmiotu koordynujcego. 5. 1. ZgBoszenia projektw w formie papierowej: na poziomie oglnomiejskim: przesBane na adres podmiotu koordynujcego, wprowadzane s w ESOG przez pracownikw podmiotu koordynujcego; zBo|one w urzdzie dzielnicy, wprowadzane s w ESOG przez pracownikw WydziaBu ObsBugi MieszkaDcw oraz w miar potrzeb przez innych pracownikw urzdu dzielnicy, do ktrego zgBoszenia wpBynBy, a ich oryginaBy przekazywane s przez koordynatora do podmiotu koordynujcego; zBo|one w Urzdzie m.st. Warszawy niezgodnie z 11 pkt 1 lit. b uchwaBy przekazywane s niezwBocznie do podmiotu koordynujcego i wprowadzane s w ESOG przez pracownikw podmiotu koordynujcego. na poziomie dzielnicowym: zBo|one w urzdzie dzielnicy lub przesBane na jego adres wprowadzane s w ESOG przez pracownikw WydziaBu ObsBugi MieszkaDcw oraz w miar potrzeb przez innych pracownikw urzdu dzielnicy, do ktrego zgBoszenia wpBynBy; zBo|one w Urzdzie m.st. Warszawy niezgodnie z 11 pkt 1 lit. a uchwaBy projekty przekazywane s niezwBocznie do wBa[ciwej ze wzgldu na lokalizacj dzielnicy i wprowadzane s przez pracownikw WydziaBu ObsBugi MieszkaDcw oraz w miar potrzeb przez innych pracownikw urzdu dzielnicy. Wprowadzanie tre[ci zgBoszeD projektw w ESOG odbywa si sukcesywnie w miar ich wpBywu. 6. 1. Ocena zgBoszonych projektw przeprowadzana jest przy pomocy karty oceny formalnej, merytorycznej oraz karty ponownej oceny w przypadku odwoBaD projektodawcy od niedopuszczenia projektu do gBosowania. 2. Karta oceny formalnej zawiera co najmniej: kryteria oceny, o ktrych mowa w 17 ust. 1 i 2 uchwaBy, informacje o wezwaniu projektodawcy do usunicia brakw lub uchybieD, w przypadku stwierdzenia ich wystpienia, informacj o wyniku oceny formalnej a tak|e podpis dokonujcego oceny. 3. Karta oceny merytorycznej zawiera co najmniej: kryteria oceny, o ktrych mowa w 18 ust. 2 uchwaBy, informacje o propozycjach zmian projektu wraz z uzasadnieniem, w przypadku mo|liwo[ci ich wprowadzenia, informacj o wyniku oceny merytorycznej, podpis dokonujcego oceny oraz dodatkowo podpis odpowiednio burmistrza, dyrektora biura lub kierownika jednostki organizacyjnej m.st. Warszawy wBa[ciwego do dokonania oceny. 4. Karta ponownej oceny zawiera co najmniej: informacje o zastrze|eniach do oceny projektu zBo|one przez odwoBujcego si, informacje o wyniku ponownej oceny projektu, podpis dokonujcego ponownej oceny oraz dodatkowo podpis odpowiednio burmistrza, dyrektora biura lub kierownika jednostki organizacyjnej m.st. Warszawy oraz Dyrektora Koordynatora ds. kultury i komunikacji spoBecznej. 5. Wzr kart oceny okre[la dyrektor podmiotu koordynujcego. 6. WypeBnione karty oceny podlegaj publikacji w ESOG. 7. Ocen formaln zgBoszonych projektw przeprowadza: na poziomie oglnomiejskim - podmiot koordynujcy; na poziomie dzielnicowym - koordynator wBa[ciwej miejscowo dzielnicy ze wzgldu na lokalizacj projektu okre[lon w zgBoszeniu projektu. 8. 1. Ocen merytoryczn zgBoszonych projektw przeprowadza: na poziomie oglnomiejskim, wBa[ciwe merytorycznie biuro Urzdu m.st. Warszawy lub jednostka organizacyjna m.&(FVX ζpYD/)hdhi~B*CJOJQJ^JaJph)hdhPB*CJOJQJ^JaJph-hdhE0@B*CJOJPJQJ^JaJph7hdh|5B*CJOJQJ\^JaJmHphsH)hdh|B*CJOJQJ^JaJph)hZ5B*CJOJQJ\^JaJph/hdh|5B*CJOJQJ\^JaJph3hdhE0@5B*CJOJPJQJ\^JaJph-hZ5B*CJOJPJQJ\^JaJph( 6j,t&$ & F7^7`a$gd^-& & F7^7`gd^-$^`a$gd^- $7`7a$gd^-$d`a$gdF$d`a$gd^-$a$gd^-$a$gdZ V üwbwbwP;)hdh^-B*CJOJQJ^JaJph#hDB*CJOJQJ^JaJph)hdhfB*CJOJQJ^JaJph)hdhDB*CJOJQJ^JaJph/hdhP5B*CJOJQJ\^JaJph/hdh|5B*CJOJQJ\^JaJph hdh^-#hE0@B*CJOJQJ^JaJph)hdh|B*CJOJQJ^JaJph)hdhPB*CJOJQJ^JaJph8:VXln.024齨~i~~T?T?T)hdhfB*CJOJQJ^JaJph)hdhbB*CJOJQJ^JaJph)hdhXB*CJOJQJ^JaJph)hdhjB*CJOJQJ^JaJph)hdh(6B*CJOJQJ^JaJph)hdhPB*CJOJQJ^JaJph)hdh|B*CJOJQJ^JaJph,hdhP5B*CJOJQJ^JaJph,hdh|5B*CJOJQJ^JaJph46<>&(\p 6ɾti^SH=hzHhXmHsHhzHh|mHsHh1z9hE0@mHsHhK]h m0mHsHhK]hUmHsHh"Tlh m0mHsHh"TlhUmHsHhs"h|mHsHhs"hSmHsHh+MmHsHh{zhPmHsHh{zh|mHsHhEgh|mHsHhEghCmHsHh]_hUmHsHh]_h|mHsH)hdhE0@B*CJOJQJ^JaJph68Lbdvxfhjl~tiaVK@hy4hpdmHsHh]_hSmHsHh]_hpdmHsHhUMmHsHhdhjmHsHhdh|mHsHhdhE0@mHsHhdhXmHsHhdhbmHsHh'dh+ZmHsHh'dh|mHsHh'dh~8mHsHh+MmHsHhPh|mHsHhPhjmHsHhh|mHsHhhXmHsHhhzmHsH*, :BFrtz@|ɾr]r]rKr]6)hh m0B*CJOJQJ^JaJph#hB*CJOJQJ^JaJph)hh|B*CJOJQJ^JaJph)hhbB*CJOJQJ^JaJphh1z9hjmHsHh1z9h m0mHsHhK]hfmHsHh"Tlh m0mHsHh"TlhfmHsHhs"h m0mHsHhs"hi~mHsHh{zhjmHsHhEghi~mHsHhy4hpdmHsHhy4hSmHsH&8*꾩}qeqZODODOh+Mh{mHsHh+MhmmHsHh+Mh|mHsHh+Mhm5mHsHh+Mh|5mHsH-hhE0@B*CJOJPJQJ^JaJph)hh+ZB*CJOJQJ^JaJph)hhbB*CJOJQJ^JaJph-hhbB*CJOJPJQJ^JaJph)hh{B*CJOJQJ^JaJph)hh|B*CJOJQJ^JaJpht>" X##$d`a$gdF $`a$gd^-&$ & F7^7`a$gd^-7`7gd^-&$ & F7^7`a$gd^- $`a$gdpm $^a$gd^-$7d`7a$gd^->LXnJL|~":RjHJf̶̫߫h]_hsmHsHh+MhsmHsHh+Mh2CmHsHh+MhE0@mHsHh+Mh umHsHh+Mh|mHsHhijmHsHh+Mh{mHsHh+MhmmHsHh+Mh m0mHsH:fv6 8 T V ҿoZoAo1h]_h|B*CJOJQJ^JaJmH phsH )h]_h2CB*CJOJQJ^JaJph)h]_h|B*CJOJQJ^JaJph/h]_h|5B*CJOJQJ\^JaJph/h]_h2C5B*CJOJQJ\^JaJphh]_h umHsHh]_h2CmHsHhijmHsHhh{zmHsHh{zmHsHh]_hsmHsHhpnKmHsHhmHsH \!f!j!!!!!!!!!!!"("*""####ꙄrYGՙ#h+MB*CJOJQJ^JaJph1h]_h|B*CJOJQJ^JaJmH phsH #hB*CJOJQJ^JaJph)h]_hUB*CJOJQJ^JaJph)h]_h m0B*CJOJQJ^JaJph#hijB*CJOJQJ^JaJph)h]_h2CB*CJOJQJ^JaJph)h]_h|B*CJOJQJ^JaJph)h]_hIYB*CJOJQJ^JaJph#4#6#T#V#X#^###$$0$D$F$T$V$n$t$v$x$$$$~%%%ì××ꂗkVꗬ)hy4hB*CJOJQJ^JaJph-hy4hIYB*CJOJPJQJ^JaJph)hy4hsB*CJOJQJ^JaJph)hy4hIYB*CJOJQJ^JaJph-hy4hE0@B*CJOJPJQJ^JaJph)hy4h|B*CJOJQJ^JaJph#hijB*CJOJQJ^JaJph)hy4h m0B*CJOJQJ^JaJph#x$%%%"&& )**,./m$ & F+ Sda$gd$ & F!7d\$^7`a$gd^-$ & F!Sd^S`a$gd^-$ & F!7d^7`a$gd^-$d`a$gdF $`a$gd^-$ & F 7d^7`a$gd^- %%%%%%%%%%%%&& &ϷϢϢt_J5J)hy4hpmB*CJOJQJ^JaJph)hy4h m0B*CJOJQJ^JaJph)hy4hqB*CJOJQJ^JaJph)hy4hpB*CJOJQJ^JaJph1hy4h|B*CJOJQJ^JaJmH phsH )hy4h|B*CJOJQJ^JaJph/hy4hp5B*CJOJQJ\^JaJph/hy4h|5B*CJOJQJ\^JaJph/hy4hIY5B*CJOJQJ\^JaJph &"&v&&&&'((L(N() )")~)Ӿ}d}d}M;&)hy4h"TlB*CJOJQJ^JaJph#h^SB*CJOJQJ^JaJph-hh m0B*CJOJPJQJ^JaJph1hy4h m0B*CJOJQJ^JaJmH phsH )hy4h m0B*CJOJQJ^JaJph-hy4hNDB*CJOJPJQJ^JaJph)hy4hK}B*CJOJQJ^JaJph)hy4hNDB*CJOJQJ^JaJph)hy4hqB*CJOJQJ^JaJph-hy4h m0B*CJOJPJQJ^JaJph~)))) *>*D*F*******2+8+P+闂mVAA)hy4hNDB*CJOJQJ^JaJph-hy4h m0B*CJOJPJQJ^JaJph)hy4hpmB*CJOJQJ^JaJph)hy4h m0B*CJOJQJ^JaJph-hy4h"TlB*CJOJPJQJ^JaJph#hijB*CJOJQJ^JaJph)hy4h"TlB*CJOJQJ^JaJph&h^SB*CJOJQJ\^JaJph,hy4h"TlB*CJOJQJ\^JaJphP+d+n+++++0,2,d,f,,,,,,,,-~lW@,hy4h"TlB*CJOJQJ\^JaJph)hy4h"TlB*CJOJQJ^JaJph#hy{B*CJOJQJ^JaJph-hh"TlB*CJOJPJQJ^JaJph#hijB*CJOJQJ^JaJph)hy4hNDB*CJOJQJ^JaJph1hy4h|B*CJOJQJ^JaJmH phsH )hy4hqB*CJOJQJ^JaJph)hy4h|B*CJOJQJ^JaJph--,->-----..V.X......$/խmVA)hy4h|B*CJOJQJ^JaJph-hy4h"TlB*CJOJPJQJ^JaJph#h"TlB*CJOJQJ^JaJph1hy4h"TlB*CJOJQJ^JaJmH phsH )hy4h"TlB*CJOJQJ^JaJph&hijB*CJOJQJ\^JaJph&h1z9B*CJOJQJ\^JaJph,hy4h"TlB*CJOJQJ\^JaJph&h<^B*CJOJQJ\^JaJph$/&/6/x/////////ѿѪzbI0I1hy4hCB*CJOJQJ^JaJmHphsH1hy4h|B*CJOJQJ^JaJmHphsH/hy4hI65B*CJOJQJ\^JaJph/hy4h|5B*CJOJQJ\^JaJph/hy4h6U5B*CJOJQJ\^JaJph)hy4hE0@B*CJOJQJ^JaJph#hijB*CJOJQJ^JaJph)hy4h|B*CJOJQJ^JaJph1hy4h|B*CJOJQJ^JaJmH phsH //41v369J:::*;;<h$ & F 7d^7`a$gdij & F 7d^7`gdij d`gdF `gdij$7d`7a$gdpnK$7d`7a$gd$d`a$gd$d`a$gdF $da$gdpm /////0$0&00020f0|000001v11102L2T2d2r222222*3<3>3}}}fRRf&hB*CJOJQJ\^JaJph,hy4hn2B*CJOJQJ\^JaJph,hy4hK}B*CJOJQJ\^JaJph,hy4h m0B*CJOJQJ\^JaJph)hy4h m0B*CJOJQJ^JaJph)hy4hK}B*CJOJQJ^JaJph)hy4h|B*CJOJQJ^JaJph)hy4hNDB*CJOJQJ^JaJph>3p3r3t3v3333444"4445,5.545>5@555Ʊr`I`r7rr7#hB*CJOJQJ^JaJph,haqh m0B*CJOJQJ\^JaJph#hijB*CJOJQJ^JaJph)haqhK}B*CJOJQJ^JaJph)haqhc 8B*CJOJQJ^JaJph)haqh m0B*CJOJQJ^JaJph)haqh{zB*CJOJQJ^JaJph#hf#B*CJOJQJ^JaJph#hzHB*CJOJQJ^JaJph)hy4hn2B*CJOJQJ^JaJph556"6$686:6N66667777|7788:8>8\8|8ծՙՄo]H])haqhB*CJOJQJ^JaJph#hB*CJOJQJ^JaJph)haqhq]B*CJOJQJ^JaJph)haqhc 8B*CJOJQJ^JaJph)haqhT@OB*CJOJQJ^JaJph)haqhf;B*CJOJQJ^JaJph#h+MB*CJOJQJ^JaJph)haqh m0B*CJOJQJ^JaJph)haqhK}B*CJOJQJ^JaJph|888F9H99999H:J:L:P:R:b:d:n:î~iT???)haqhCB*CJOJQJ^JaJph)haqhE0@B*CJOJQJ^JaJph)haqh|B*CJOJQJ^JaJph5h]_h m00J B*CJOJQJ^JaJnH phtH )haqhrB*CJOJQJ^JaJph)haqh m0B*CJOJQJ^JaJph)haqhdz%B*CJOJQJ^JaJph#h+MB*CJOJQJ^JaJph)haqhf#B*CJOJQJ^JaJphn:p:::::::::::;ì|d|O6O!)haqhNDB*CJOJQJ^JaJph1haqh|B*CJOJQJ^JaJmHphsH)haqh|B*CJOJQJ^JaJph/haqhI65B*CJOJQJ\^JaJph/haqh|5B*CJOJQJ\^JaJph/haqhpm5B*CJOJQJ\^JaJph-haqhCB*CJOJPJQJ^JaJph#hYIB*CJOJQJ^JaJph)haqhCB*CJOJQJ^JaJph)haqhq]B*CJOJQJ^JaJph ;(;*;F;H;`;d;;;;;;<2<4<<<<<<<{iT</haqh|5B*CJOJQJ\^JaJph)haqhYB*CJOJQJ^JaJph#hijB*CJOJQJ^JaJph)haqh m0B*CJOJQJ^JaJph)haqhE0@B*CJOJQJ^JaJph)haqhI6B*CJOJQJ^JaJph1haqh|B*CJOJQJ^JaJmH phsH -haqhE0@B*CJOJPJQJ^JaJph)haqh|B*CJOJQJ^JaJph<<&={||~rz`P & F'7^7`gdij$ & F( S7^`7a$gdijm$$ & F( S7^`7a$gdijm$$ SSd^S`a$gdpnK$Sd^S`a$gdij$ & F 7d^7`a$gdij$d`a$gdF$d^a$gdF <<<< =$=&=B=D=Z=^=====ϺucNzzzdzjzxzzzzz{mXmC.)hvhoB*CJOJQJ^JaJph)hvhK}B*CJOJQJ^JaJph)hvhfB*CJOJQJ^JaJph)hvh|B*CJOJQJ^JaJph#hA8B*CJOJQJ^JaJph)hvhc 8B*CJOJQJ^JaJph)hvhB*CJOJQJ^JaJphU)haqhB*CJOJQJ^JaJph)haqhc 8B*CJOJQJ^JaJph)haqhB*CJOJQJ^JaJph st. Warszawy wymieniona w 5 ust. 2 pkt 2 uchwaBy - wskazane przez dyrektora podmiotu koordynujcego, po uprzednim uzgodnieniu z dyrektorem biura lub kierownikiem jednostki, z zastrze|eniem 9; na poziomie dzielnicowym, wskazany przez burmistrza wBa[ciwego ze wzgldu na lokalizacj projektu okre[lon w zgBoszeniu: a) wBa[ciwy merytorycznie wydziaB dla dzielnicy lub b) wBa[ciw merytorycznie jednostk organizacyjn m.st. Warszawy wymienion w 5 ust. 2 pkt 2 uchwaBy lub inn jednostk organizacyjn m.st. Warszawy podlegB pod dzielnic, po uprzednim uzgodnieniu z kierownikiem tej jednostki. W przypadkach, gdy ocena merytoryczna projektu wymaga jej przeprowadzenia przez kilka biur Urzdu m.st. Warszawy, wydziaBw dla dzielnic lub jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy, oceny merytorycznej projektu dokonuje odpowiednio biuro, wydziaB dla dzielnicy lub jednostka, ktra jest w najwikszym stopniu wBa[ciwe ze wzgldu na zawarty w zgBoszeniu opis projektu (podmiot dokonujcy oceny). PozostaBe biura, wydziaBy dla dzielnic lub jednostki, w zakresie swoich kompetencji i wBa[ciwo[ci przekazuj do podmiotu dokonujcego oceny, opinie co do oceny merytorycznej projektu. W przypadku, o ktrym mowa w ust. 2 podmiot dokonujcy oceny wskazuje, po uzgodnieniach z pozostaBymi biurami Urzdu m.st. Warszawy, wydziaBami dla dzielnic lub jednostkami organizacyjnymi m.st. Warszawy: na poziomie oglnomiejskim dyrektor podmiotu koordynujcy; na poziomie dzielnicowym - burmistrz wBa[ciwy ze wzgldu na lokalizacj projektu okre[lon w zgBoszeniu projektu. 4. W przypadkach spornych Dyrektor Koordynator ds. kultury i komunikacji spoBecznej, po konsultacji z Prezydentem m.st. Warszawy, z wBa[ciwym ze wzgldu na powierzone zadania Zastpc Prezydenta m.st. Warszawy, Skarbnikiem m.st. Warszawy, Sekretarzem m.st. Warszawy, Dyrektorem Magistratu m.st. Warszawy lub Dyrektorem Koordynatorem ds. zrwnowa|onego rozwoju i zieleni, burmistrzem, wskazuje odpowiednio biuro Urzdu m.st. Warszawy, dzielnic lub jednostk organizacyjn m.st. Warszawy przeprowadzajc ocen merytoryczn projektu. 9. Je|eli w trakcie oceny merytorycznej projektu ocenianego przez biuro Urzdu m.st. Warszawy wskazane przez dyrektora podmiotu koordynujcego, oka|e si, |e projekt nie mie[ci si w zakresie zadaD wBasnych m.st. Warszawy przypisanych do realizacji biurom, wwczas dyrektor biura przekazuje, w uzgodnieniu z wBa[ciw merytorycznie jednostk wymienion w 5 ust. 2 pkt 2 uchwaBy, projekt do dalszego procedowania przez t jednostk. 10. 1. Ponownej oceny projektu, o ktrej mowa w 32 uchwaBy, dokonuje pracownik wskazany odpowiednio przez burmistrza, dyrektora biura Urzdu m.st. Warszawy lub kierownika jednostki organizacyjnej m.st. Warszawy, inny ni| dokonujcy pierwotnej oceny projektu. Po dokonaniu ponownej oceny projektu wBa[ciwy burmistrz, dyrektor biura Urzdu m.st. Warszawy lub kierownik jednostki organizacyjnej m.st. Warszawy przekazuje do Dyrektora Koordynatora ds. kultury i komunikacji spoBecznej wypeBnion kart ponownej oceny projektu wraz z propozycj wyniku rozpatrzenia odwoBania. 3. Dyrektor Koordynator ds. kultury i komunikacji spoBecznej, po konsultacji z Prezydentem m.st. Warszawy, z wBa[ciwym ze wzgldu na powierzone zadania, Zastpc Prezydenta m.st. Warszawy, Skarbnikiem m.st. Warszawy, Sekretarzem m.st. Warszawy, Dyrektorem Magistratu m.st. Warszawy lub Dyrektorem Koordynatorem ds. zrwnowa|onego rozwoju i zieleni, zatwierdza wynik rozpatrzenia odwoBania od niedopuszczenia projektu do gBosowania. 4. Informacja, o ktrej mowa w 34 uchwaBy jest zamieszczana w ESOG i przekazywana projektodawcy przez koordynatora wBa[ciwego ze wzgldu na biuro Urzdu m.st. Warszawy, dzielnic lub jednostk organizacyjn m.st. Warszawy, w ktrej dokonano ponownej oceny projektu. 11. 1. ZgBaszane przez mieszkaDcw karty do gBosowania nie podlegaj zasadom wewntrznego obiegu dokumentw w Urzdzie m.st. Warszawy i nie rejestruje si ich w systemie SignUM. Wprowadza si je wyBcznie do ESOG. 2. Tre[ kart do gBosowania zBo|onych w urzdach dzielnic oraz przekazanych poprzez przedstawiciela Urzdu m.st. Warszawy, wprowadzana jest w ESOG przez pracownikw WydziaBu ObsBugi MieszkaDcw oraz w miar potrzeb przez innych pracownikw urzdu dzielnicy, do ktrego karty wpBynBy. 3. Wprowadzanie tre[ci kart do gBosowania w ESOG odbywa si sukcesywnie w miar ich wpBywu. 12. 1. W trakcie etapu gBosowania mieszkaDcw m.st. Warszawy na projekty organizowane s spotkania, ktre maj na celu poinformowanie mieszkaDcw o projektach poddanych pod gBosowanie na poziomie oglnomiejskim i dzielnicowym, a tak|e zachcajce mieszkaDcw do udziaBu w gBosowaniu na projekty. 2. Spotkania, o ktrych mowa w ust. 1 mog odbywa si podczas imprez lub innych wydarzeD majcych miejsce w dzielnicy. 3. Spotkania, o ktrych mowa w ust. 1 odbywaj si w ka|dej dzielnicy i organizowane s przez wBa[ciwego koordynatora. 13. 1. GBosowanie w urzdach dzielnic nastpuje po okazaniu przez osob, ktrej dotycz dane widniejce na karcie do gBosowania, dokumentu pozwalajcego na potwierdzenie to|samo[ci gBosujcego. GBosowanie w urzdach dzielnic odbywa si w oznaczonych stanowiskach wyznaczonych w WydziaBach ObsBugi MieszkaDcw. Oznaczenie stanowisk odbywa si zgodnie z wytycznymi podmiotu koordynujcego. GBosowanie mieszkaDca majcego trudno[ci z poruszaniem si poprzez przekazanie karty do gBosowania przedstawicielowi Urzdu m.st. Warszawy mo|liwe jest po okazaniu dokumentu, o ktrym mowa w ust. 1. 14. ProtokB wynikw gBosowania mieszkaDcw m.st. Warszawy na projekty jest przygotowywany oraz archiwizowany przez podmiot koordynujcy. 15. Wykonanie zarzdzenia powierza si burmistrzom dzielnic m.st. Warszawy, dyrektorom biur Urzdu m.st. Warszawy oraz kierownikom jednostek organizacyjnych m.st. Warszawy. 16. Nadzr nad wykonaniem zarzdzenia powierza si dyrektorowi podmiotu koordynujcego. 17. Traci moc Zarzdzenie nr 1299/2015 Prezydenta m.st. Warszawa z dnia 15 wrze[nia 2015 r. w sprawie okre[lenia zasad wyznaczania koordynatorw ds. bud|etu partycypacyjnego, powoBywania i uzupeBniania skBadu osobowego zespoBw ds. bud|etu partycypacyjnego w dzielnicach, a tak|e zakresu ich dziaBaD, w ramach konsultacji spoBecznych z mieszkaDcami m.st. Warszawy w zakresie bud|etu partycypacyjnego, ktry ma by przeprowadzany w danym roku. 18. 1. Zarzdzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy. 2. Zarzdzenie wchodzi w |ycie z dniem podpisania. Prezydent Miasta StoBecznego Warszawy /-/ RafaB Trzaskowski   {{{{${&{0{J{X{\{`{{{{{{ƱƟu`K9#hUMB*CJOJQJ^JaJph)hvh|B*CJOJQJ^JaJph)hvhE0@B*CJOJQJ^JaJph)hvhK}B*CJOJQJ^JaJph)hvh B*CJOJQJ^JaJph#h B*CJOJQJ^JaJph)hvhtdB*CJOJQJ^JaJph#htdB*CJOJQJ^JaJph)hvhoB*CJOJQJ^JaJph#hijB*CJOJQJ^JaJph{| |||~||||||||||||}îÙr]K6rÇ)hvh'dB*CJOJQJ^JaJph#h'dB*CJOJQJ^JaJph)hvhf;B*CJOJQJ^JaJph)hvhoB*CJOJQJ^JaJph#hA8B*CJOJQJ^JaJph)hvhI6B*CJOJQJ^JaJph)hvh|B*CJOJQJ^JaJph)hvh-YiB*CJOJQJ^JaJph#hijB*CJOJQJ^JaJph)h/rhUMB*CJOJQJ^JaJph}.}0}J}L}j}~}}}}}z~~~~~~~~~~~خخr]RGRhvhmHsHhvh$$hmHsH)hvhE0@B*CJOJQJ^JaJph)hvh6UB*CJOJQJ^JaJph#htdB*CJOJQJ^JaJph)hvhK}B*CJOJQJ^JaJph)hvh m0B*CJOJQJ^JaJph)hvhB*CJOJQJ^JaJph#hA8B*CJOJQJ^JaJph)hvhB*CJOJQJ^JaJphʀڀdfȁ$6<>jl܂prNPz~FHJ\jl8n⹮훹퐦⹈h)mHsHhy4h$$hmHsHhh'dmHsHhijmHsHh]_h3GmHsHh]_h$$hmHsHhtdmHsHhvh3GmHsHhvhdz%mHsHhvh$$hmHsHh'dmHsHhvhfmHsH/n wb$ 7d`7a$gdpnK$ & F* S7d^`7a$gd$d`a$gdf#$d`a$gdF$d`a$gd) L$Sd`Sa$gdg$ S7d`7a$gdij$ & F'7^7`a$gdijnptv68pt·ЇXZpծՊx_JJ5)hvhyLB*CJOJQJ^JaJph)hvhdz%B*CJOJQJ^JaJph0h]_hTXj0J>*B*CJOJQJ^JaJph#h zB*CJOJQJ^JaJph#hpnKB*CJOJQJ^JaJph#h(FB*CJOJQJ^JaJph)h(Fh(FB*CJOJQJ^JaJph#hijB*CJOJQJ^JaJph)hvh m0B*CJOJQJ^JaJph)hvhB*CJOJQJ^JaJphprtԉBîr`I1/hvh|5B*CJOJQJ\^JaJph-hvhgB*CJOJPJQJ^JaJph#htdB*CJOJQJ^JaJph)hvh3GB*CJOJQJ^JaJph#hijB*CJOJQJ^JaJph)hvh m0B*CJOJQJ^JaJph)hvh$$hB*CJOJQJ^JaJph)hvh)B*CJOJQJ^JaJph)hvhyLB*CJOJQJ^JaJph#h)B*CJOJQJ^JaJph6DFdċƋȋϺ~iW>,#h)B*CJOJQJ^JaJph1hvh|B*CJOJQJ^JaJmHphsH#haB*CJOJQJ^JaJph)hvh63uB*CJOJQJ^JaJph#hijB*CJOJQJ^JaJph)hvhUB*CJOJQJ^JaJph)hvh m0B*CJOJQJ^JaJph)hvh|B*CJOJQJ^JaJph/hvh|5B*CJOJQJ\^JaJph/hvhsm5B*CJOJQJ\^JaJphP <꧒zbzK4,hvh m0B*CJOJQJ\^JaJph,hvh!9B*CJOJQJ\^JaJph/hvhH(5B*CJOJQJ\^JaJph/hvh|5B*CJOJQJ\^JaJph)hvhUB*CJOJQJ^JaJph)hvh3GB*CJOJQJ^JaJph)hvhgB*CJOJQJ^JaJph1hvh|B*CJOJQJ^JaJmH phsH )hvh|B*CJOJQJ^JaJph <N LVlx֐BZ\ҾҪ{dPddd<&hijB*CJOJQJ\^JaJph&hf#B*CJOJQJ\^JaJph,hvhf#B*CJOJQJ\^JaJph/hvh m05B*CJOJQJ\^JaJph,hvhFB*CJOJQJ\^JaJph&h+MB*CJOJQJ\^JaJph&h^ZB*CJOJQJ\^JaJph,hvh m0B*CJOJQJ\^JaJph,hvhUB*CJOJQJ\^JaJph\`b(*bf“ 齨rVA,)hvh|B*CJOJQJ^JaJph)h]_h|B*CJOJQJ^JaJph6h]_hT@O0J>*B*CJOJQJ^JaJphwh#h zB*CJOJQJ^JaJph#h(FB*CJOJQJ^JaJph#hpnKB*CJOJQJ^JaJph)hy4h|B*CJOJQJ^JaJph)hvh m0B*CJOJQJ^JaJph,hvhYB*CJOJQJ\^JaJph,hvh m0B*CJOJQJ\^JaJph Lĕ֕~ܗîÙÙ؄oZE)hvh^GB*CJOJQJ^JaJph)hvh.B*CJOJQJ^JaJph)hvhijB*CJOJQJ^JaJph)hvhUB*CJOJQJ^JaJph)hvh!9B*CJOJQJ^JaJph)hvhFB*CJOJQJ^JaJph)hvh m0B*CJOJQJ^JaJph#hpnKB*CJOJQJ^JaJph)hvh63uB*CJOJQJ^JaJph"ܜޜ2"o$ & F$ S7d^`7a$gdpnK$,d^,a$gdg$7d`7a$gd'$d`a$gdF$7d`7a$gdpnK$d`a$gdF $a$gdpnK$ S7d`7a$gdpnK " "Rz,͵͠sbM8)heQh|B*CJOJQJ^JaJph)h^ZhE0@B*CJOJQJ^JaJph h^ZhtCJOJQJ^JaJh^ZCJOJQJ^JaJh zCJOJQJ^JaJ h<^htCJOJQJ^JaJ)h^Zh|B*CJOJQJ^JaJph/h^Zh5B*CJOJQJ\^JaJph/h^Zh|5B*CJOJQJ\^JaJph3hvhH(5B*CJOJPJQJ\^JaJph ,.fh›ě "ڜܜޜ tѺѥv^vI4I4)heQhB*CJOJQJ^JaJph)heQhc=B*CJOJQJ^JaJph/heQhc=5B*CJOJQJ\^JaJph/heQh|5B*CJOJQJ\^JaJph-heQhYB*CJOJPJQJ^JaJph)heQhE0@B*CJOJQJ^JaJph-heQhE0@B*CJOJPJQJ^JaJph)heQh|B*CJOJQJ^JaJph1heQh|B*CJOJQJ^JaJmH phsH tН2PΞ.02VhSS>)heQhE0@B*CJOJQJ^JaJph)heQhoYB*CJOJQJ^JaJph1heQhB*CJOJQJ^JaJmH phsH )heQhc=B*CJOJQJ^JaJph)heQh m0B*CJOJQJ^JaJph)heQhB*CJOJQJ^JaJph)heQh63uB*CJOJQJ^JaJph)heQh.B*CJOJQJ^JaJph)heQh|B*CJOJQJ^JaJphVX (FHnz~̠РѼѨzeSe>e,#h<^B*CJOJQJ^JaJph)heQhKB*CJOJQJ^JaJph#htB*CJOJQJ^JaJph)heQhFB*CJOJQJ^JaJph1heQhtB*CJOJQJ^JaJmH phsH )heQhtB*CJOJQJ^JaJph'h'B*CJOJPJQJ^JaJph)heQhB*CJOJQJ^JaJph)heQh|B*CJOJQJ^JaJph1heQh|B*CJOJQJ^JaJmH phsH РҠܠޠ ՂjRj=$1heQh|B*CJOJQJ^JaJmH phsH )heQh|B*CJOJQJ^JaJph/heQhK5B*CJOJQJ\^JaJph/heQh|5B*CJOJQJ\^JaJph-heQh m0B*CJOJPJQJ^JaJph)heQhrB*CJOJQJ^JaJph#htB*CJOJQJ^JaJph)heQhKB*CJOJQJ^JaJph)heQhFB*CJOJQJ^JaJph)heQh<^B*CJOJQJ^JaJph HJ|(Tb~ڣ"|cN999)hPh m0B*CJOJQJ^JaJph)hPhE0@B*CJOJQJ^JaJph1hPh|B*CJOJQJ^JaJmH phsH 1hPh|B*CJOJQJ^JaJmHphsH)hPh|B*CJOJQJ^JaJph)heQhE0@B*CJOJQJ^JaJph1heQh|B*CJOJQJ^JaJmHphsH#hpnKB*CJOJQJ^JaJph)heQh|B*CJOJQJ^JaJph$̦Φ.0bd $7`7a$gdpnK$d`a$gdpnK$d`a$gdpm$d`a$gdF$d`a$gdpnK d`gdF$ & F$ S7d^`7a$gdpnK"$ܥޥ Dʦٶq\C\C\.\)heQhKB*CJOJQJ^JaJph1heQh|B*CJOJQJ^JaJmH phsH )heQh|B*CJOJQJ^JaJph/heQhD5B*CJOJQJ\^JaJph/heQh|5B*CJOJQJ\^JaJph)h>I`5B*CJOJQJ\^JaJph)heQhB*CJOJQJ^JaJphh CJOJQJ^JaJ h@!hPCJOJQJ^JaJ)hPh B*CJOJQJ^JaJphʦ̦ΦҦ֦ئ 6֧ا ,ս{iT?-#hpnKB*CJOJQJ^JaJph)heQh.B*CJOJQJ^JaJph)heQh+MB*CJOJQJ^JaJph#h+MB*CJOJQJ^JaJph)heQhVLB*CJOJQJ^JaJph)heQh|B*CJOJQJ^JaJph/heQhD5B*CJOJQJ\^JaJph/heQh|5B*CJOJQJ\^JaJph)heQhFB*CJOJQJ^JaJph)heQhE0@B*CJOJQJ^JaJph,.0468:DFNP־y`yKy6)heQhE0@B*CJOJQJ^JaJph)heQhijB*CJOJQJ^JaJph1heQh|B*CJOJQJ^JaJmH phsH )heQh|B*CJOJQJ^JaJph/heQhzKm5B*CJOJQJ\^JaJph/heQhD5B*CJOJQJ\^JaJph/heQh|5B*CJOJQJ\^JaJph-heQhpnKB*CJOJPJQJ^JaJph#hE0@B*CJOJQJ^JaJph VX`dhjlnиЋv]]K4иЋ-heQhE0@B*CJOJPJQJ^JaJph#hpnKB*CJOJQJ^JaJph1heQh|B*CJOJQJ^JaJmH phsH )heQhDB*CJOJQJ^JaJph)heQh|B*CJOJQJ^JaJph/heQhzKm5B*CJOJQJ\^JaJph/heQhD5B*CJOJQJ\^JaJph/heQh|5B*CJOJQJ\^JaJph-heQhB*CJOJPJQJ^JaJphԭr|~®Ȯʮدphdhdhdhdph jh U)heQhZB*CJOJQJ^JaJph hZ5hZ h+hZh+hZ5#hZB*CJOJQJ^JaJph#hE0@B*CJOJQJ^JaJph-heQhE0@B*CJOJPJQJ^JaJph)heQh|B*CJOJQJ^JaJph#hpnKB*CJOJQJ^JaJphԭĮƮȮʮ $7`7a$gdpnK`gdZ^gdZ^gdZ(|. A!"#$% 's666666666vvvvvvvvv666666>6666666666666666666666666666666666666666666666666hH66666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666666p62&6FVfv2(&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv&6FVfv8XV~ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@ 0@PJ_HmHnHsHtH` Normalnyh$d%d&d'd(d)fNOPQRS)CJ_HaJehmH rsH tH JA J Domy[lna czcionka akapituPiP 0 Standardowy4 l4a ,k , 0 Bez listy 0U 0 HiperBcze>*/ Table Normal:V4ah$d%d&d'd(d)fNOPQRS!_HehmHrsHtH/ NagBwek i stopkap <#$d%d&d'd(d)fNOPQRS>B*CJOJQJ^J_HaJehmHphrsHtHo" Tre[rd$d%d&d'd(d)fNOPQRSDB*CJOJQJ^J_HaJehmHphrsHtHwh/2 Domy[lneh$d%d&d'd(d)fNOPQRSBB*CJOJPJQJ^J_HaJehmHphrsHtH`B Bez odstpwrd$d%d&d'd(d)fNOPQRSDB*CJOJQJ^J_HaJehmHphrsHtHwhFoQFZaimportowany styl 2 FF/aFZaimportowany styl 3 FF/qFZaimportowany styl 5 FFoFZaimportowany styl 6 F@o@ Hyperlink.0>*B*phwhF/FZaimportowany styl 7 F FoF Hyperlink.15>*B*\phwhF/FZaimportowany styl 9 FF/FZaimportowany styl 8 FDD 0Tekst komentarzaCJaJN/N 0Tekst komentarza Znak mH sH tH N'`N 0OdwoBanie do komentarzaCJaJFF "s 0 Tekst dymka!CJOJQJ^JaJX/!X !s 0Tekst dymka Znak CJOJQJ^JaJmH sH tH BjB $VL0Temat komentarza#5\T/AT #VL0Temat komentarza Znak5\mH sH tH V RVe0Poprawka%)CJ_HaJehmH rsH tH @@b@ X Akapit z list &^m$PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V4з>@ }YЦ?GX [%kXw>s;#x$~:\x(q]`hK8| PVG05616aI|MqoDRV]'FebqbܝLIzf# 8S6,|8\v̎pZnIEQqfW]f0>9~>^W*6qz֫F4;]?j[V^_+PD+P7WW_KW7 RlK~,WC&޲›ׯW2+TC^dr %G,N)$vb'h Ji7C10\*O]-4kI!IᣄD͛g~_+ݻ߿ŷx?|{X*'߽z_ vuD;wsE@ \b"[)G1XDh,E\q|؀7 ƒ0 bx; .ckn˹0>y2q:ro>%6A {Mq#c[V#d0&yH"֐ ɾQM+[$,l!Flv8FmC CL0Ds"!$B")16 WKm{w"2 6;1eA ; qc?Pce"CP|j^@l5 [ D2O,Q 5y;y=eEW#vF>.(X[k~n]ɇ]40*lm/ۧW/+}t׮Y[ t pМ}Ov. i0 D3]d3S'5l-tq[.ˇTC8񒟏SHѵ,wN3 m2DBARO4 +aѴhHTmjyV`<\!2OiUɼLL`+U˓KK6HhfPQhꔣq\7W)5PV4ln]h+[P2#4kx j]/Sx6Iz_FYf ]4JtR5CIr4XiV | +9Hd<ӮH_AS/l#gΓ{J̯eDŽËr1o1eaT5#: QQt1OJs:[[fOeՃjtӼkNgiꙆȮiW1ceX嚼jb4çҽ.֭ͥ.ghd5xSfgfX. jiזnt0xvU CREZglGϩ*p Ԟ$ Eր+g䷽RW*4vjKN)4Fe?=(ȎfL|vmĢ"S.EE\ϔ+Lz 幋'JYmvjf/xN jBԻn7s^x^P+A$FP*Wo7z^i«xm PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!6theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] e5 46f #% &~)P+-$//>35|8n:;<={{}np<\ ,tVР"ʦ,ʮ!"#$%&()*+-./012456789;<XYZ[]^_`abcefghijlmnopt#/<ʮ ',3:\dkqL# @0( B S ?:=r s    $&'+0237"+,YZbf$$V$W$**++++++++++,h-q-r-----!.#.$.(....6/>/B/L////000112"2#23344 4 4444444I5T5W5f5#+Zf nn$$%%[[\\ttuuUU W X 7!7!:!;!!!!!!!["["""O#O#P#P###&&F'F'G'G'''''''((((((((?)@)******,,,,m,m,n,n,..f.f.....$/%/////000000002222 4 4;4}4~444444V5W5Y5Z5\5]5_5`5b5f5 }+TM&y@* ( } J nlc%9(xc(*9s*ԦP[TT+ {;r,( !j0l X_2M&u~44ZP3>jPw>BlḒ*[q,E$HGF2qwMl vjN {+;P^QBL CRxjFXНN#]̭*1D^D&Y@^un_F[.pd}4 gXJ/7tjP@$/^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./z^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./J^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./p ^p` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./@ ^@ ` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./2^`2 *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./Z^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./2^`2 *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX.U^U`)%^%`. L^ `L. ^ `.^`.eL^e`L.5^5`.^`.L^`L./\ ^\` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./8^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./`^`` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./p0 ^p`0 *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./@ < ^@ `< *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./x^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./TH^`T *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./`^`` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX.^^^`o(. .^.`hH. L^`LhH. ^ `hH. ^`hH. nL^n`LhH. >^>`hH. ^`hH. L^`LhH.^`OJPJQJ^J)^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`o(. ^`hH. L^`LhH. f ^f `hH. 6 ^6 `hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. vL^v`LhH./\ ^\` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./8^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./`^`` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./p0 ^p`0 *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./@ < ^@ `< *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./x^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./TH^`T *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./`^`` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX.,^,`o()^`. L^ `L. ^ `.l^l`.<L^<`L. ^ `.^`.L^`L./^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX)/^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./ ^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./ ^ ` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./\ ^\ ` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./, ^,` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./ ^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./\ ^\` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./8^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./`^`` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./p0 ^p`0 *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./@ < ^@ `< *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./x^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./TH^`T *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./`^`` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX)/^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./ ^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./ ^ ` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./\ ^\ ` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./, ^,` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./ ^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./z^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./J^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./p ^p` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./@ ^@ ` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./2^`2 *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./Z^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./2^`2 *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX. ,^,`PJ^Jo()h ^`hH)h ^`o(hH. ^ `.l^l`.<L^<`L. ^ `.^`.L^`L./^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX)/^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./ ^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./ ^ ` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./\ ^\ ` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./, ^,` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./ ^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX.^`)b^b`.2 L^2 `L.^`.^`.L^`L.r^r`.B^B`.L^`L./^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./z^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./J^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./p ^p` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./@ ^@ ` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./2^`2 *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./Z^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./2^`2 *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX.^`o(.^`.L^`L. ^ `.R^R`."L^"`L.^`.^`.L^`L.,^,`o(. ^`hH. L^ `LhH. ^ `hH. l^l`hH. <L^<`LhH. ^ `hH. ^`hH. L^`LhH./^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX)/^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./ ^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./ ^ ` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./\ ^\ ` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./, ^,` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./ ^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX)/^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./ ^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./ ^ ` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./\ ^\ ` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./, ^,` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./ ^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX.,^,`PJ^Jo(hH) ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.h ^`hH)h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.^`o(.^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L./^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./z^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./J^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./p ^p` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./@ ^@ ` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./2^`2 *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./Z^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./2^`2 *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX.h ^`hH)h ^`hH.h pL^p`LhH.h @ ^@ `hH.h ^`hH.h L^`LhH.h ^`hH.h ^`hH.h PL^P`LhH.^`)^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.^`o(. ^`hH. pL^p`LhH. @ ^@ `hH. ^`hH. L^`LhH. ^`hH. ^`hH. PL^P`LhH.^`)^`.pL^p`L.@ ^@ `.^`.L^`L.^`.^`.PL^P`L.h3\ ^\` *78:;@EHH*KHEHQJRHdS*TX./8^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./`^`` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./p0 ^p`0 *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./@ < ^@ `< *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./x^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./TH^`T *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./`^`` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX)/^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./ ^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./ ^ ` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./\ ^\ ` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./, ^,` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX./ ^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX. ^`PJ^Jo()^`.L^`L. ^ `.R^R`."L^"`L.^`.^`.L^`L.+/7t3>vjNTT+}+TX_2X_2wM!j03> c( g g;r,* * TT+X_2!j0 g #]lDlDX_2* lc%Q9s*.pd@^w>yu~44[q,E@FXHGF+;P CR_1D^9(} 0/^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX)1/^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX.2/ ^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX.`3/ k ^ ` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX.С4/v ;^v ` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX.Ќ5/@^@` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX.@6/^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX.ૃ7/^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX.8/u^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX.ؘ0/\ ^\` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX.1/8^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX.ؑ2/`^`` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX.83/p0 ^p`0 *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX.x4/@ < ^@ `< *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX.X5/x^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX. 6/TH^`T *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX.7/`^`` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX.t 8/^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX.(} 0/\ ^\` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX.k 1/8^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX.H 2/`^`` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX. 3/p0 ^p`0 *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX.` 4/@ < ^@ `< *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX.| 5/x^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX.j 6/TH^`T *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX.Є 7/`^`` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX.0 8/^` *78:;@EHH*KHQJRHdS*TX. k~ix|Ҝiڗ`(J4D 8#|X! f["@B 8 u^¿~mSxlF ق̖>(4H!"aN\\n^ބebeR¤\F \(u'0`FQ6hJXlnZ^(.҅$pFZP.=BdLjnDl ܱJ&f|b-!.8Ck2fŴ(Ī*q\oڈw04R^ud5\jCjrA?f6t`'6u.RM.b0ݒv.IXX6T-N>},jMhx7!4h BF,L.:9ItސZt!~_\^wP5^lNVz/ȫ0 ($3PK5Sw s + w mWgp~O&fJLVbe7 @!s"dz%H()B- m0n2y4G]5w5(6c 8A81z9!9;f;L?E0@2C(F^GYIKpnK) LVLyL+MUMT@OeQ^S6UVVL5XIYoYZ+ZSZ^Z1\l9\K]q]<^]_>I`ab'dNqdtdef:g$$h-YiTXj"TlpmmzKm:qaqt u63usw~x zi~;~~y{+;d/YK pd.q \.8hNuacf`XijGP~D?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`abcdefghijklmnopqrtuvwxyz{|}~Root Entry F𥹗@1Tables@WordDocument *SummaryInformation(DocumentSummaryInformation8MsoDataStore @ 9BDMB5UWYFQ==2 @ 9Item 2PropertiesUCompObj {  F)Dokument programu Microsoft Word 972003 MSWordDocWord.Document.89q