herb.png
                 
Dowóz dzieci niepełnosprawnych w roku szk. 2020/2021
Środa, 27.05.2020

Zgodnie z art. 32 ust.6 i art. 39 ust.4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019, poz. 1148 z późn. zm.) obowiązkiem gminy jest zapewnienie dowozu dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej w celu realizacji obowiązkowego wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Przysługuje on:

1. dzieciom pięcioletnim i sześcioletnim, które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności i chodzą przedszkola,

2. dzieciom w wieku powyżej siedmiu lat które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i mają odroczony obowiązek szkolny a chodzą do przedszkola (nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku, w którym dziecko kończy 9 lat),

3. uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym do szkoły podstawowej,

4. uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym do szkoły ponadpodstawowej (nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym uczeń kończy 24 lata) z:

• niepełnosprawnością ruchową,

• afazją,

• niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

5. dzieciom i młodzieży posiadającym orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych i uczestniczących w zajęciach rewalidacyjno - wychowawczych (nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 25 lat).


Dowóz może być realizowany w 3 formach:

1. Dowóz zbiorowy

To zbiorowy, bezpłatny transport i opieka w czasie przewozu do najbliższej placówki oświatowej w dni nauki szkolnej i przez 11 miesięcy w roku szkolnym w przypadku dzieci chodzących do przedszkola oraz dzieci i młodzieży posiadających orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno- wychowawczych. Gdy dziecko realizuje obowiązek wychowania przedszkolnego lub chodzi do szkoły ta forma transportu dotyczy tylko dowozu do najbliższej placówki. Pojęcie „najbliższa placówka” rozumiane jest jako ta geograficznie najbliższa placówka, która spełnia wymogi zawarte w Orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego dla każdego dziecka indywidualnie.

Ze względu na konieczność organizacji dowozu od 1 września 2020 r. oraz zastosowania procedury przetargu nieograniczonego (zgodnie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych - Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) i zaplanowania wydatków na ten cel, Wniosek o dowóz niepełnosprawnego dziecka do przedszkola/szkoły/placówki oświatowej w roku szkolnym 2020/2021, Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć w wydziale Obsługi Mieszkańców Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy al. gen. A. Chruściela „Montera” 28 w terminie do 6 kwietnia 2020 r.

W przypadku złożenia dokumentów w trakcie trwania roku szkolnego 2020/2021 realizacja dowozu jest możliwa do miesiąca od daty złożenia wniosku wraz z wymaganymi dokumentami w przypadku zamówienia uzupełniającego i w przypadku zakończenia powodzeniem pierwszej procedury przetargowej. W innych okolicznościach czas ten może ulec wydłużeniu.

2. Dowóz indywidualny

Rodzice mogą indywidualnie dowozić swoje dziecko do placówki oświatowej. Powierzenie ww. zadania następuje na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodzicem a m.st. Warszawa. Umowa zawierana jest na rok szkolny, a okres obowiązywania liczony jest od dnia złożenia wniosku.

Wymogiem korzystania z tej formy dowozu jest, aby rodzice/opiekunowie prawni byli właścicielami samochodu.

Podstawą wypłaty ryczałtu za dowóz dziecka do szkoły/przedszkola, jest Oświadczenie (Zał. nr 3 do Zarządzenia Nr 455/2020 z dnia 26.03.2020 r. Prezydenta m.st. Warszawy). Oświadczenie powinno być składane przez rodzica/opiekuna za każdy miesiąc dowozu, nie później niż do 10 dnia następnego miesiąca.

Wniosek o powierzenie transportu powinien zostać złożony najpóźniej do 14 sierpnia 2020 r. Wnioski, które wpłyną po tym terminie będą rozpatrywane w możliwie najszybszym czasie i będą obejmowały zwrot kosztów od dnia podpisania umowy.

Rodzice zainteresowani tą formą dowozu powinni złożyć następujące dokumenty:
• wniosek o dowóz dziecka, ryczałt – pobierz zał. Nr 1- wniosek
• kserokopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego
• zaświadczenie z placówki oświatowej, do której uczęszcza dziecko, że jest ono uczniem tej szkoły/przedszkola;

- Zarządzenie Nr 455/2020 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 26.03.2020 r.

Załączniki:

- Zał. Nr 1. Wniosek o zwrot kosztów przewozu ucznia niepełnosprawnego;

- Zał. Nr 2. Wzór umowy;

- Zał. Nr 3. Oświadczenie o dowozie

3. Dowóz środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawie

W związku z Zarządzeniem nr 558/2019 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń stwierdzających spełnienie warunków uprawniających do korzystania z cen ulgowych za usługi przewozowe środkami lokalnego transportu zbiorowego w m.st. Warszawy, podległe dzielnicom placówki szkolne zostały zobowiązane do wystawiania zaświadczeń dla opiekunów dzieci i młodzieży ze stwierdzoną niepełnosprawnością, które są uprawnione do bezpłatnych przejazdów (zgodnie z Uchwałą Nr LVI/1584/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 23 maja 2013 z późn.zm.).

Zaświadczenia te są dokumentem potwierdzającym prawo do w/w bezpłatnych przejazdów dla opiekunów osób niepełnosprawnych, którzy podróżują z uprawnionym, po niego lub po jego odwiezieniu od miejsca zamieszkania do placówki (przedszkole, szkoła, ośrodek terapii, przychodnia lekarska, zoz) po zarejestrowaniu zaświadczenia w jednym z Punktów Obsługi Pasażerów ZTM.

Zmiany w terminie składania dokumentów na rok szk. 2020/2021

W związku z aktualną sytuacją związaną z pandemią ulega zmianie termin i tryb składania Wniosków o dowóz niepełnosprawnego dziecka transportem zbiorowym na trasie dom- przedszkole/szkoła/placówka oświatowa -dom w roku szkolnym 2020/2021:

- Aktualnie obowiązujący termin do 6 kwietnia br. zostaje wydłużony do czasu powrotu dzieci do placówek oświatowych

- Zaświadczenie o kontynuacji nauki szkolnej w danej placówce można dostarczyć później, tj. po powrocie dzieci do szkół

- Zainteresowani rodzice mogą również dostarczyć dokumenty:

· drogą mailową (należy pobrać Wniosek i Klauzulę informacyjną, wypełnić je komputerowo lub ręcznie (pdf) i przesłać wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami na adres

· wysłać pocztą

· wrzucić w zamkniętej kopercie do skrzynki dla interesantów usytuowanej w holu Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy, al. gen. A. Chruściela „Montera” 28 w godz. 8.00- 16.00 poniedziałek-piątek z dopiskiem Dowóz WOW.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się