herb.png
                 
grafika
Podatki
Środa, 31.10.2018

Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy Rembertów


Główny Księgowy

Małgorzata Maciejewska
Do zakresu działania Wydziału Budżetowo - Księgowego należy w szczególności:

1. naliczanie i pobór podatków i opłat lokalnych,
2. opracowywanie propozycji do projektów załączników dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy,
3. prowadzenie gospodarki środkami finansowymi na podstawie załącznika dzielnicowego do budżetu m. st. Warszawy,
4. prowadzenie rachunkowości i obsługi finansowo - księgowej Dzielnicy,
5. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, sprawozdawczości dla Głównego Urzędu Statystycznego, bilansów oraz sprawozdawczości opisowej dotyczącej Dzielnicy.Referat Podatków i Opłat
Kierownik Referatu Podatków i Opłat
Elżbieta Lewandowska
e-mail: elewandowska@um.warszawa.pl
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28
tel. 22 44 33 831 
pok. nr 409


informacja o podatkach i opłatach lokalnych  tel. 22 44 33 830

 

Kasa Urzędu czynna:

poniedziałek 8.00 - 17.30 przerwa 13.00 - 13.20, 

wtorek - piątek 8.00 - 15.30 przerwa 13.00 - 13.20


Podatki i opłaty

Podatki i opłaty obsługuje Wydział Budżetowo Księgowy (III piętro).
Podatnik może być reprezentowany przez pełnomocnika. Pełnomocnik składa oryginał bądź odpis (wypis) pełnomocnictwa. Prokurent składa oryginał bądź odpis (wypis) prokury. Adwokat, radca prawny, doradca podatkowy ustanowiony w sprawie może sam poświadczyć odpis pełnomocnictwa. Ustawa Ordynacja podatkowa nie przewiduje możliwości złożenia kopii pełnomocnictwa lub prokury. Zgodnie z ustawą o notariacie, w gminie, w której jest kancelaria notarialna, urzędowego poświadczenia pełnomocnictwa dokonuje notariusz.


Co można załatwić w Referacie Podatków i Opłat:

http://www.um.warszawa.pl/zalatw-sprawe-w-urzedzie/artykuly-sprawy-urzedowe/podatki

1. Podatek od nieruchomościrolny i leśny
- przyjmowanie informacji o nieruchomościach, gruntach i lasach, 
- przyjmowanie deklaracji na podatek rolny, 
- przyjmowanie informacji o zmianach adresu zamieszkania lub do korespondencji,
- udzielanie informacji o stanie konta podatnika, wskazanie kwoty do zapłaty lub zwrot nadpłat.

Informacja dotycząca obliczania podstawy opodatkowania podatkiem od nieruchomości części wspólnych budynku.

2. Podatek od środków transportowych 
- przyjmowanie deklaracji od środków transportowych, 
- udzielanie informacji o stanie konta podatnika, wskazanie kwoty do zapłaty, 
- przyjmowanie informacji dotyczących zakupu, zbycia lub czasowego wycofania pojazdu z ruchu.

3. Opłata skarbowa 
- udzielanie informacji o opłacie skarbowej, 
- przyjmowanie wniosków o zwrot opłaty skarbowej.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY FIZYCZNE - III piętro 

4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- przyjmowanie i weryfikacja deklaracji  
- udzielanie informacji o stanie konta płatnika, wskazanie kwoty do zapłaty/nadpłaty
- wszczynanie postępowań windykacyjnych
- przyjmowanie informacji o zmianach adresu zamieszkania lub do korespondencji,

5. Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów i inne należności nie podatkowe 
- zgłaszanie zmian użytkownika wieczystego, udzielanie informacji o stanie konta, wskazanie kwoty do zapłaty lub zwrotu nadpłaty, 
- dzierżawa terenu - informacja o stanie konta, wskazanie kwoty do zapłaty lub zwrotu nadpłaty.

6. Zaświadczenia 
- przyjmowanie wniosków o wydanie zaświadczenia, 
- wydawanie zaświadczeń dotyczących płatności podatkowych oraz opłat z tytułu zobowiązań  cywilnoprawnych wobec Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy  (np. o wykreślenie hipoteki przymusowej z tytułu  przekształcenia  użytkowania wieczystego w prawo własności, zakupu nieruchomości na raty), 
- wydawanie zaświadczeń dla podatników podatku rolnego.


WYMIAR PODATKOWY - pok. 409, 420

Agnieszka Noszczak, główny specjalista  - pok. nr 409, tel. 22 44 33 937, e-mail:  
Partycja Ozorowska, główny specjalista - pok. nr 420, tel. 22 44 33 827, e-mail:
faks 22 44 33 773
Monika Stachowicz, inspektor - pok. 409, tel. 22 44 33 830, e-mail:

 

KSIĘGOWOŚĆ PODATKOWA - pok. nr 403 


Adam Strawa
, inspektor, tel. 22 44 33 833, e-mail:
Agnieszka Mierzejewska, główny specjalista, tel. 22 44 33 828, e-mail:

- osoby fizyczne winny złożyć informację IN-18, IN-18/O, IN-18/Z, IN-18/W o nieruchomościach  i obiektach budowlanych,
- osoby fizyczne są zobowiązane składać informację o nieruchomościach i obiektach budowlanych w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku podatkowego w zakresie podatku od nieruchomości.


Podatek jest płatny w ratach: do 15 marca, 15 maja, 15 września i 15 listopada.
W przypadku, doręczenia decyzji po terminie płatności raty, zostaje ustalony nowy termin - 14 dni od dnia doręczenia.

Podatek można uiścić:
- w kasie Urzędu Dzielnicy Rembertów,
- na indywidualny rachunek bankowy wskazany na decyzjach.
- na rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Bank Handlowy S.A. w Warszawie 39 1030 1508 0000 0005 5002 7003
(proszę o umieszczenie informacji z jakiego tytułu dokonana jest płatność i jakiego okresu dotyczy)

Podatek rolny i leśny
IR-18
IL-18


PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI - OSOBY PRAWNE - pok. 420

Patrycja Ozorowska, główny specjalista, pok. 420, tel. 22 44 33 827, e-mail:

- deklaracja w sprawie podatku od nieruchomości dla osób prawnych na rok budżetowy DN-18, DN-18/W, DN-18/B, DN-18/O, DN-18/Z

Osoby prawne są zobowiązane składać w terminie do 15 stycznia deklaracje na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu, w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Podatek jest płatny w 12 miesięcznych ratach, za styczeń do 31-go, za luty - grudzień do 15 dnia każdego miesiąca. Po tym terminie do każdej raty doliczane są odsetki podatkowe za zwłokę.

Podatek można uiścić:
- na indywidualny rachunek bankowy wskazany na decyzjach
- na rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Bank Handlowy S.A. w Warszawie 39 1030 1508 0000 0005 5002 7003

Podatek rolny i leśny
DR-18, DR-18/O, DR-18/W, DR-18/Z
DL-18, DL-18/O, DL-18/W, DL-18/Z


PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH, pok. 403, 409

Monika Stachowicz, inspektor - pok. 409, tel. 22 44 33 830, e-mail:   - wymiar podatku od osób prawnych i fizycznych
Adam Strawa, inspektor, pok. 403, tel. 22 44 33 833, e-mail:  - księgowość podatku od osób prawnych i fizycznych


Podatnicy podatku od środków transportowych są zobowiązani składać w terminie do dnia 15 lutego deklarację na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy, a jeżeli obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od zaistnienia tych okoliczności. deklaracja na podatek od środków transportuzałącznik do deklaracji 

Rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Bank Handlowy S.A. w Warszawie 39 1030 1508 0000 0005 5002 7003


Opłata skarbowa:

17 zł - od złożenia dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnika (odpisu, wypisu) lub prokury - od każdego stosunku pełnomocnictwa wyrażonego w dokumencie. Obowiązek zapłaty ciąży na mocodawcy, pełnomocniku, przedsiębiorcy lub prokurencie;
5 zł - od poświadczenia zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii, dokonane przez organ administracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe, od każdej pełnej lub rozpoczętej stronicy;

Opłacie skarbowej podlegają: 
- dokonanie czynności urzędowej na podstawie zgłoszenia lub na wniosek, 
- wydanie zaświadczenia na wniosek, 
- wydanie zezwolenia (pozwolenia, koncesji) na wniosek, 
- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - w sprawie z zakresu administracji publicznej lub w postępowaniu sądowym.

Opłatę skarbową można uiszczać:
- w kasie Urzędu
- bezgotówkowo na rachunek bankowy:
Dzielnica Rembertów m.st. Warszawy Al. gen.Chruściela 28, 04-401 Warszawa z dopiskiem "opłata skarbowa za..."
68 1030 1508 0000 0005 5000 9021 


Opłatę skarbową zwraca się wyłącznie na wniosek Strony, jeżeli pomimo zapłacenia: 
- nie dokonano czynności urzędowej, 
- nie wydano zaświadczenia, 
- nie wydano zezwolenia.
Podstawa prawna: ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. Nr 225, poz. 1635 ze zm.)OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - pok. 404

Marianna Dobrzyńska, inspektor, tel. 22 44 33 926, e-mail:  - wymiar, księgowość i windykacja
Małgorzata Wójcicka, inspektor, tel. 22 44 33 924, e-mail: - wymiar, księgowość i windykacja
Łukasz Strachota, inspektor, tel. 22 44 33 823, e-mail:
Piotr Sobota, specjalista, tel. 22 44 33 836, e-mail:
Marek Talma, inspektor -  pok. nr 420, tel. 22 44 33 829, e-mail: 

1. Do składania deklaracji oraz wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązani są właściciele nieruchomości (w tym: współwłaściciele, najemcy, dzierżawcy, zarządy wspólnot mieszkaniowych, zarządy spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy nieruchomości wspólnej, użytkownicy wieczyści, inne podmioty władające nieruchomością).
2. Podstawa opłaty:
- w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - od gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem zróżnicowania stawki w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, a także w zależności od rodzaju zabudowy;
- w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - za jednorazowe opróżnienie pojemnika w zależności od jego wielkości.
3. Właściciele nieruchomości są obowiązani złożyć we właściwym Urzędzie m.st. Warszawy dla dzielnicy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku. 
4. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć do dnia 19 lipca 2013 r.
5. Począwszy od 1 lipca 2013 r. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać - bez wezwania - w terminie do 28 dnia każdego miesiąca, w wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji.
6. Jeżeli zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opłaty, opłata ulega podwyższeniu lub obniżeniu za miesiąc, w którym nastąpiło to zdarzenie. Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego faktu (na formularzu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy zaznaczyć, że jest to nowa deklaracja). Jeżeli za miesiąc, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące zmianę, uiszczono opłatę w niewłaściwej wysokości, należy dodatkowo złożyć korektę deklaracji wraz z uzasadnieniem i dokonać ewentualnej dopłaty.
7. Obowiązek wnoszenia opłaty wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
8. Deklarację należy złożyć w Urzędzie m.st. Warszawy dla dzielnicy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania albo siedziby właściciela nieruchomości. Jeśli miejsce zamieszkania albo siedziby właściciela znajduje się poza granicami m.st. Warszawy, wówczas deklarację składa się w Urzędzie m.st. Warszawy dla dzielnicy, w której znajduje się dana nieruchomość. 
9. W przypadku, gdy miejsce zamieszkania albo siedziby właściciela nieruchomości znajduje się poza granicami m.st. Warszawy, a właściciel posiada więcej niż jedną nieruchomość, deklarację składa się w Urzędzie m.st. Warszawy dla dzielnicy właściwej ze względu na położenie jednej spośród tych nieruchomości lub jej części. 
10. W przypadku nieruchomości wielolokalowych, gdzie liczba lokali jest mniejsza niż siedem i jednocześnie nie określono sposobu zarządu nieruchomością wspólną ani nie ustanowiono zarządcy, każdy z właścicieli nieruchomości składa samodzielnie w Urzędzie m.st. Warszawy dla dzielnicy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania albo siedziby deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym innym niż ten, o którym mowa w art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

http://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/1498_uch_zal_1.pdf
http://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/1498_uch_zal_1ado_zalacznika_1.pdf
http://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/1588_uch_zal_1.pdf
http://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/1588_uch_zal_2.pdf
http://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/1498_uch_zal_3.pdf
http://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/1498_uch_zal_3ado_zalacznika_3.pdf
http://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/1498_uch_zal_4.pdf
http://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/1498_uch_zal_4ado_zalacznika_4.pdfOPŁATA ROCZNA ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTU, DZIERŻAWY, VAT - pok. 407

Iwona Szuchnik,
inspektor, pok. 407, tel. 22 44 33 932, e-mail:
Beata Klinert,  inspektor, pok. 407, tel. 22 44 33 834, e-mail:

Przypominamy, że opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu należy wnosić bez wezwania w terminie do 31 marca każdego roku, którego opłata dotyczy. Wysokość opłaty rocznej pozostaje w tej samej wysokości, o ile nie uzyskają Państwo pisemnego powiadomienia o zmianie. Od wpłat, które wpłyną po dniu 31 marca zostaną naliczone odsetki ustawowe z tytułu nieterminowego wniesienia rocznej opłaty.


Rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Bank Handlowy S.A. w Warszawie 39 1030 1508 0000 0005 5002 7003

opłata skarbowa: brak opłat


KSIĘGOWOŚĆ - ROZLICZANIE NAJEMCÓW Z TYTUŁU CZYNSZÓW  I MEDIÓW - pok. 407

Agata Dudzik, główny specjalista, pok. 407, tel. 22 44 33 925, e-mail:


WAŻNE


1. Wnioski o udzielenie ulg w zapłacie opłaty rocznej poprzez: 
- rozłożenie na raty zapłaty opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, 
- umorzenie zaległości z tytułu tej opłaty nie przekraczających kwoty 20 000 zł rozpatruje Wydział Budżetowo Księgowy. Wnioski o udzielnie ulgi przekraczającej 20 000 zł kierowane są przez Wydział do Skarbnika m.st. Warszawy.

2. Wnioski o: 
- ustalenie terminu opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w trybie art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), 
- udzielenie 50% bonifikaty w opłacie rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu
rozpatruje Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej dla Dzielnicy Rembertów, tel. 22 44 33 867.


ZAŚWIADCZENIA - pok. 420

Marek Talma, inspektor, tel. 22 44 33 829

W siedzibie Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy zaświadczenia uzyskają osoby fizyczne. Zaświadczenie wydaje się na wniosek podatnika, który należy złożyć w Kancelarii Głównej. 
Zaświadczenia - osoby prawne - wydawane są na wniosek podatnika w Biurze Podatków i Egzekucji mieszczącym się przy ul. Kredytowej 3.

Zaświadczenia podlegają opłacie skarbowej w wysokości:
Obowiązek zapłaty powstaje z chwilą złożenia podania i ciąży na wnioskodawcy bez względu czy jest on podatnikiem, pełnomocnikiem czy następcą prawnym. Podstawa prawna: art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b) oraz ust. 8 i ust. 21 części II załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Termin realizacji 7 dni od daty złożenia wniosku.
- od zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzającego stan zaległości - 21 zł, 
- od pozostałych zaświadczeń - 17 zł.

Zwalnia się od opłaty skarbowej wydanie zaświadczeń dla: 
- pod warunkiem wzajemności, państw obcych, ich przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i sił zbrojnych, międzynarodowych organizacji i instytucji oraz ich oddziały i przedstawicielstwa korzystające na podstawie ustaw, umów lub powszechnie uznanych zwyczajów międzynarodowych z przywilejów i immunitetów, a także członków ich personelu i inne osoby zrównane z nimi, jeżeli nie są one obywatelami polskimi i nie mają miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej; 
- jednostki budżetowe.

Organ podatkowy odmawia wydania zaświadczenia, jeżeli podmiot zgłaszając się do tego organu po odbiór zaświadczenia nie wykaże, że jest podmiotem, na którego rzecz podatnik udzielił zgody.


INNE

Zwrot za dowód osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny - dokonuje się na podstwie złożonego wniosku w Wydziale Obsługi Mieszkańców. Zwrotu dokonujemy zgodnie z zawartą informacją w zakresie rachunku bankowego wnioskodawcy, bądź wypłaty gotówkowej w kasie Urzędu.

 

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się