herb.png
                 
grafika
Kalendarz sesji Rady Dzielnicy
Piątek, 07.10.2016

RADA DZIELNICY REMBERTÓW M.ST. WARSZAWY
04-401 Warszawa, al. gen. A. Chruściela "Montera" 28
tel. 22 44 33 807 fax 22 44 33 783
 

Rada Dzielnicy obraduje na sesjach, wyrażając swoją wolę w formie uchwał, stanowisk i ustaleń.

Pierwszą sesję Rady Dzielnicy zwołuje Prezydent m.st. Warszawy w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów na obszarze całego kraju.

Rada Dzielnicy na pierwszej sesji wybiera Przewodniczącego Rady Dzielnicy i 1-3 Wiceprzewodniczących Rady Dzielnicy.Przewodniczący Rady Dzielnicy organizuje prace Rady Dzielnicy a w szczególności: zwołuje sesje Rady Dzielnicy i przewodniczy jej obradom, sprawuje pieczę nad sprawnym przebiegiem obrad oraz przestrzeganiem porządku obrad, podpisuje uchwały i stanowiska Rady Dzielnicy oraz protokoły z jej obrad.

Sesje otwiera, prowadzi i zamyka Przewodniczący Rady Dzielnicy, Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy wyznaczony przez Przewodniczącego Rady Dzielnicy albo Wiceprzewodniczący Rady Dzielnicy lub radny działający w trybie § 17 ust. 3 Statutu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

Sesje Rady Dzielnicy zwoływane są w miarę potrzeby, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał, według ustalanego przez Przewodniczący Rady Dzielnicy półrocznego terminarza.
O terminie, miejscu i porządku obrad sesji Przewodniczący Rady Dzielnicy zawiadamia najpóźniej na 7 dni przed terminem sesji: radnych, członków Zarządu Dzielnicy, Przewodniczącego Rady Miasta, Prezydenta.
O terminie, miejscu i porządku obrad sesji zawiadamia się również mieszkańców Dzielnicy, w sposób zwyczajowo przyjęty, w szczególności za pośrednictwem strony internetowej Dzielnicy.

Z wnioskiem o zwołanie sesji może wystapić: Prezydent m.st. Warszawy, Zarząd Dzielnicy lub co najmniej 1/4 ustawowego składu Rady Dzielnicy. Wówczas Przewodniczący Rady Dzielnicy obowiązany jest zwołać sesję na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia złożenia tego wniosku. Wniosek o zwołanie sesji powinien zawierać porządek obrad sesji wraz z projektami uchwał.

Rada Dzielnicy obraduje na sesji wyłącznie nad sprawami ujętymi w porządku obrad.

Przewodniczący Rady Dzielnicy może zwołać sesję uroczystą Rady Dzielnicy. Na tej sesji Rada Dzielnicy nie podejmuje uchwał. Do sesji uroczystej nie stosuje się § 19 ust.7, § 22 ust. 4 i § 23 ust. 2 Statutu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Strony w dziale