herb.png
                 
grafika
Podatki
Czwartek, 22.07.2021

Wydział Budżetowo-Księgowy dla Dzielnicy Rembertów


Główny Księgowy

Małgorzata Maciejewska
Do zakresu działania Wydziału Budżetowo - Księgowego należy w szczególności:

1. naliczanie i pobór opłat lokalnych,
2. opracowywanie propozycji do projektów załączników dzielnicowych do budżetu m.st. Warszawy,
3. prowadzenie gospodarki środkami finansowymi na podstawie załącznika dzielnicowego do budżetu m. st. Warszawy,
4. prowadzenie rachunkowości i obsługi finansowo - księgowej Dzielnicy,
5. sporządzanie sprawozdawczości budżetowej, sprawozdawczości dla Głównego Urzędu Statystycznego, bilansów oraz sprawozdawczości opisowej dotyczącej Dzielnicy.


Od 1 stycznia 2020 r. sprawy podatkowe realizuje Centrum Obsługi Podatnika


Referat Podatków i Opłat
Kierownik Referatu Podatków i Opłat
Elżbieta Lewandowska
e-mail: elewandowska@um.warszawa.pl
al. gen. A. Chruściela "Montera" 28
tel. 22 44 33 831 
pok. nr 409Od 1 stycznia 2020 roku informacja o podatkach i opłatach lokalnych będzie prowadzona w WOM-ie.

 

Kasa Urzędu czynna:

poniedziałek 8.00 - 17.30 przerwa 13.00 - 13.20, 

wtorek - piątek 8.00 - 15.30 przerwa 13.00 - 13.20


Opłaty

Wpłaty z tytułu opat obsługuje Wydział Budżetowo Księgowy (III piętro).
Kontrahent może być reprezentowany przez pełnomocnika. Pełnomocnik składa oryginał bądź odpis (wypis) pełnomocnictwa. Prokurent składa oryginał bądź odpis (wypis) prokury. Adwokat, radca prawny, doradca podatkowy ustanowiony w sprawie może sam poświadczyć odpis pełnomocnictwa. Ustawa Ordynacja podatkowa nie przewiduje możliwości złożenia kopii pełnomocnictwa lub prokury. Zgodnie z ustawą o notariacie, w gminie, w której jest kancelaria notarialna, urzędowego poświadczenia pełnomocnictwa dokonuje notariusz.


Co można załatwić w Referacie

1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- weryfikacja deklaracji  
- udzielanie informacji o stanie konta płatnika, wskazanie kwoty do zapłaty/nadpłaty
- wszczynanie postępowań windykacyjnych
- przyjmowanie informacji o zmianach adresu zamieszkania lub do korespondencji,

2. Opłata za użytkowanie wieczyste gruntów i inne należności nie podatkowe 
- udzielanie informacji o stanie konta, wskazanie kwoty do zapłaty lub zwrotu nadpłaty, prowadzenie wstępnej windykacji,
- dzierżawa terenu - informacja o stanie konta, wskazanie kwoty do zapłaty lub zwrotu nadpłaty.

3. Zaświadczenia 
- wydawanie zaświadczeń dotyczących płatności opłat z tytułu zobowiązań cywilnoprawnych oraz opłat wobec Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy.

 

Przekierowanie na stronę COP

http://bip.warszawa.pl/Menu_przedmiotowe/budzet_polityka_finansowa_v2/podatki_i_oplaty_lokalne/default.htm

OPŁATA ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI - pok. 404 i 409

tel. 22 44 33 829, 22 44 33 926, 22 44 33 924, 22 44 33 823, 22 44 33 937

1. Do składania deklaracji oraz wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zobowiązani są właściciele nieruchomości (w tym: współwłaściciele, najemcy, dzierżawcy, zarządy wspólnot mieszkaniowych, zarządy spółdzielni mieszkaniowych, zarządcy nieruchomości wspólnej, użytkownicy wieczyści, inne podmioty władające nieruchomością).
2. Podstawa opłaty:
- w przypadku nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - od gospodarstwa domowego, z uwzględnieniem zróżnicowania stawki w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, a także w zależności od rodzaju zabudowy;
- w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - za jednorazowe opróżnienie pojemnika w zależności od jego wielkości.
3. Właściciele nieruchomości są obowiązani złożyć we właściwym Urzędzie m.st. Warszawy dla dzielnicy deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, sporządzoną na formularzu według ustalonego wzoru, w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności uzasadniających powstanie albo wygaśnięcie obowiązku. 
4. Pierwszą deklarację o wysokości opłaty za odbiór odpadów komunalnych właściciele nieruchomości zobowiązani są złożyć do dnia 19 lipca 2013 r.
5. Począwszy od 1 lipca 2013 r. opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać - bez wezwania - w terminie do 28 dnia każdego miesiąca, w wysokości wynikającej ze złożonej deklaracji.
6. Jeżeli zaistniało zdarzenie mające wpływ na wysokość opłaty, opłata ulega podwyższeniu lub obniżeniu za miesiąc, w którym nastąpiło to zdarzenie. Deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia zaistnienia tego faktu (na formularzu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy zaznaczyć, że jest to nowa deklaracja). Jeżeli za miesiąc, w którym nastąpiło zdarzenie wywołujące zmianę, uiszczono opłatę w niewłaściwej wysokości, należy dodatkowo złożyć korektę deklaracji wraz z uzasadnieniem i dokonać ewentualnej dopłaty.
7. Obowiązek wnoszenia opłaty wygasa z upływem miesiąca, w którym ustały okoliczności uzasadniające ten obowiązek.
8. Deklarację należy złożyć w Urzędzie m.st. Warszawy dla dzielnicy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania albo siedziby właściciela nieruchomości. Jeśli miejsce zamieszkania albo siedziby właściciela znajduje się poza granicami m.st. Warszawy, wówczas deklarację składa się w Urzędzie m.st. Warszawy dla dzielnicy, w której znajduje się dana nieruchomość. 
9. W przypadku, gdy miejsce zamieszkania albo siedziby właściciela nieruchomości znajduje się poza granicami m.st. Warszawy, a właściciel posiada więcej niż jedną nieruchomość, deklarację składa się w Urzędzie m.st. Warszawy dla dzielnicy właściwej ze względu na położenie jednej spośród tych nieruchomości lub jej części. 
10. W przypadku nieruchomości wielolokalowych, gdzie liczba lokali jest mniejsza niż siedem i jednocześnie nie określono sposobu zarządu nieruchomością wspólną ani nie ustanowiono zarządcy, każdy z właścicieli nieruchomości składa samodzielnie w Urzędzie m.st. Warszawy dla dzielnicy właściwej ze względu na miejsce zamieszkania albo siedziby deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, zabudowanej budynkiem mieszkalnym innym niż ten, o którym mowa w art. 3 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.).

http://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/1498_uch_zal_1.pdf
http://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/1498_uch_zal_1ado_zalacznika_1.pdf
http://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/1588_uch_zal_1.pdf
http://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/1588_uch_zal_2.pdf
http://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/1498_uch_zal_3.pdf
http://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/1498_uch_zal_3ado_zalacznika_3.pdf
http://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/1498_uch_zal_4.pdf
http://www.um.warszawa.pl/sites/default/files/1498_uch_zal_4ado_zalacznika_4.pdfOPŁATA ROCZNA ZA WIECZYSTE UŻYTKOWANIE GRUNTU, DZIERŻAWY, VAT - pok. 407

tel. 22 44 33 932

Przypominamy, że opłatę roczną z tytułu użytkowania wieczystego gruntu należy wnosić bez wezwania w terminie do 31 marca każdego roku, którego opłata dotyczy. Wysokość opłaty rocznej pozostaje w tej samej wysokości, o ile nie uzyskają Państwo pisemnego powiadomienia o zmianie. Od wpłat, które wpłyną po dniu 31 marca zostaną naliczone odsetki ustawowe z tytułu nieterminowego wniesienia rocznej opłaty.


Rachunek bankowy Urzędu Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy
Bank Handlowy S.A. w Warszawie 39 1030 1508 0000 0005 5002 7003

opłata skarbowa: brak opłat


KSIĘGOWOŚĆ - ROZLICZANIE NAJEMCÓW Z TYTUŁU CZYNSZÓW  I MEDIÓW - pok. 407

tel. 22 44 33 925
tel. 22 44 33 834

WAŻNE


1. Wnioski o udzielenie ulg w zapłacie opłaty rocznej poprzez: 
- rozłożenie na raty zapłaty opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, 
- umorzenie zaległości z tytułu tej opłaty nie przekraczających kwoty 20 000 zł rozpatruje Wydział Budżetowo Księgowy. Wnioski o udzielnie ulgi przekraczającej 20 000 zł kierowane są przez Wydział do Skarbnika m.st. Warszawy.

2. Wnioski o: 
- ustalenie terminu opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego gruntu w trybie art. 71 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603 ze zm.), 
- udzielenie 50% bonifikaty w opłacie rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu rozpatruje Wydział Gospodarki Gruntami i Działalności Gospodarczej dla Dzielnicy Rembertów, tel. 22 44 33 867.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się