herb.png
                 
grafika
Polityka Społeczna i Zdrowie
Piątek, 21.08.2020

DANE KONTAKTOWE

22 44 33 850 - NACZELNIK
22 44 33 851, 22 44 33 852 - PROFILAKTYKA UZALEŻNIEŃ - pok. 612/3
22 44 33 853 - ŚWIADCZENIA RODZINNE, FUNDUSZ ALIMENTACYJNY - pok. 606/1
22 44 33 914 – POSTĘPOWANIE WOBEC DŁUŻNIKÓW ALIMENTCYJNYCH, KARTA DUŻEJ RODZINY
22 44 33 933, 22 44 33 934, 22 44 33 882 - ŚWIADCZENIA WYCOWAWCZE 500+, DOBRY START 300+ - pok. 606/2

e-mail: ,


ZADANIA

Do zakresu działania Urzędu Dzielnicy Rembertów poprzez Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia należy w szczególności:

• prowadzenie spraw związanych ze współpracą z instytucjami i organizacjami pozarządowymi, realizującymi dzielnicowe zadania publiczne z zakresu spraw społecznych i zdrowia, w tym wspieranie i powierzanie organizacjom pozarządowym zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi i przemocy w rodzinie;

• realizacja, koordynacja i sprawdzanie prawidłowości wykonania zadań wynikających z Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Zakażeniom HIV i Działania na Rzecz Osób Żyjących z HIV/AIDS, Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, Programu Rodzina, Programu Warszawa Przyjazna Seniorom, a także Warszawskiego Programu Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w zakresie działań prowadzonych na terenie Dzielnicy, a w tym:

• współpraca z Biurem Polityki Zdrowotnej przy realizacji Warszawskiego Programu Profilaktyki i Promocji Zdrowia;

• prowadzenie postępowań w sprawie przyznania następujących świadczeń: świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, zasiłek dla opiekunów, świadczenia wychowawcze 500+, Dobry Start 300+, ”Za życiem”, Karta Dużej Rodziny

• realizacja, w ramach nadzoru sprawowanego przez Zarząd Dzielnicy, zadań dotyczących jednostek organizacyjnych pomocy społecznej m.st. Warszawy (Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Rembertów m.st. Warszawy), przekazanych do kompetencji Dzielnicy, w tym:

a) prowadzenie tych jednostek, za wyjątkiem ich tworzenia, likwidacji, reorganizacji w rozumieniu art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz wyposażania ich w majątek,

b) prowadzenie nadzoru na tymi jednostkami, w tym:
- wstępne zatwierdzanie planów rzeczowo-finansowych oraz rocznych sprawozdań z ich działalności,
- wstępna akceptacja wniosków w sprawie zmian w zakresie planów budżetowych tych jednostek,

c) przygotowywanie dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia sprawy w zakresie skargi lub wniosku, dotyczących zadań lub działalności jednostek.

• inne działania, mające na celu zaspokojenie rozpoznanych potrzeb i zgłaszanych inicjatyw społeczności lokalnej w zakresie polityki społecznej;

• realizacja zadań i kompetencji wynikających z ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239, z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.) dotyczące współpracy z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, a także z podmiotami wymienionymi w art. 25 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, działającymi na obszarze dzielnicy, oraz wspieranie i powierzanie tym organizacjom oraz podmiotom realizacji zadań publicznych o charakterze dzielnicowym, także w trybie tzw. małych grantów – art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – dotyczących zadań i kompetencji wykonywanych przez dzielnicę, w tym zlecanie zadań z zakresu pomocy społecznej, a w szczególności:

• opracowywanie, wdrażanie i monitorowanie dzielnicowych projektów i programów, wynikających ze Społecznej Strategii Warszawy – Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2009-2020, w zakresie pomocy społecznej, profilaktyki i rewitalizacji.

Wyślij link mailem
Pdf
Drukuj
Powrót
Wypowiedz się
Strony w dziale